Svi sadržaji na ovoj web stranici, uključujući pisani tekst, fotografije i reprodukcije, bazu podataka i grafički dizajn, čine autorska djela i zaštičeni su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovni.
Neovlašteno iskorištavanje i kopiranje sadržaja ove stranice, osim u slučajevima predviđenim Zakonom, povlači za sobom krivičnu i građansku odgovornost, kao i obavezu naknade štete nosiocima autorskih prava.

Izvod iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini

Član 50.

 1. Na teritoriji Bosne i Hercegovine dozvoljeno je bez dozvole autora:
  1. reprodukovanje pojedinih dijelova književnog, naučnog ili umjetničkog djela ili takvog djela manjeg obima u čitankama i udžbenicima, u svrhe nastave i naučnog rada, kao i pojedinih djela fotografije, likovne umjetnosti, arhitekture, primijenjene umjetnosti, industrijskog dizajna i kartografije, ako se radi o već objavljenim djelima većeg broja autora;
  2. preštampavanje u periodičnoj štampi aktuelnih članaka u kojim se raspravlja o općim pitanjima od javnog interesa, ako autor reprodukovanje tih članaka nije izričito zabranio.
 2. Odredbe stava 1. na odgovarajući način se primjenjuju i za javno saopćavanje.
 3. U svim slučajevima iz stava 1. mora se jasno označiti ime i prezime autora, originalno djelo i porijeklo pozajmice.
 4. U slučajevima iz stava 1. autor ima pravo na naknadu i sva druga prava u skladu s ovim zakonom.

Član 51.

 1. Na teritoriji Bosne i Hercegovine dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja naknade za korištenje:
  1. javno predstavljanje i javno izvođenje književnih ili umjetničkih djela u svrhu i u obliku neposredne nastave, kao i sekundarno emitovanje školskih emisija putem radiodifuzije, te javno predstavljanje i javno izvođenje objavljenih djela na besplatnim školskim svečanostima, pod uvjetom da umjetnici izvođači, ne dobivaju nikakvu naknadu;
  2. objavljivanje izvještaja o objavljenim književnim, umjetničkim i naučnim djelima, u kojima se sadržaj tih djela reprodukuje na originalan i skraćen način;
  3. reprodukovanje umjetničkih djela izloženih u parkovima, na ulicama i trgovima, s tim da se ne koriste u trodimenzionalnom obliku ili za iste svrhe kao i prvobitno djelo ili za postizanje ekonomske koristi;
  4. reprodukovanje već objavljenog djela izvršeno u svrhu ličnog usavršavanja, ukoliko reprodukcija nije namijenjena i pristupačna javnosti, i ako posredno ne služi drugom licu za postizanje ili povećanje dobiti,
   • d.d.) odredba tačke d) ne odnosi se na djela arhitekture, kompjuterskih programa, baze podataka koje rade pomoću sredstava računarske tehnike, kao i na fiksiranje javnog saopćavanja djela na nosač slike ili zvuka;
   • d.d.d.) cijelu knjigu, časopis ili dnevni list u cjelini može se za privatne svrhe kopirati samo ručno ili pomoću pisaće mašine, a fotokopiranjem najviše u tri primjerka, ukoliko je djelo više od dvije godine rasprodato;
  5. djela koja se nalaze na javnim izložbama, sajmovima, aukcijama ili zbirkama, koja priređivač smije slobodno umnožiti u katalozima izdatim u te svrhe;
  6. reprodukovanje djela slikarstva putem vajarstva i obratno, te reprodukovanje djela arhitekture putem slikarstva ili vajarstva;
  7. doslovno navođenje odlomaka (citata) iz djela koje je na zakonit način postalo pristupačno javnosti, uz uvjet da bude u skladu s dobrim običajima i u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima postići, te da se prilikom citiranja naznači izvor i ime autora, ako se njegovo ime nalazi u izvoru;
  8. korištenje djela u postupku pred arbitražom, pred sudskim, upravnim i državnim organima u obimu koji zahtijeva svrha izvođenja dokaza.
 2. U slučajevima iz stava 1. autor zadržava sva druga prava u skladu s ovim zakonom.

Član 52.

 1. Ako je autorsko djelo računarski program, dozvoljeno je licu koje je na zakonit način pribavilo primjerak računarskog programa da radi vlastititog uobičajenog korištenja programa, bez dozvole autora i plaćanja autorske naknade:
  1. instalira program u memoriju računara i pušta ga u rad;
  2. otklanja greške u programu i vrši druge neophodne izmjene u njemu, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno;
  3. sačini rezervni primjerak programa na trajnom tjelesnom nosaču;
  4. izvrši dekompilaciju programa isključivo radi pribavljanja neophodnih podataka za postizanje interoperabilnosti tog programa s drugim, nezavisno stvorenim programom ili određenom računarskom opremom, pod uvjetom da taj podatak nije bio na drugi način dostupan.
 2. Podatak dobiven radnjom iz stava 1. d) ne smije se saopćiti drugima ili koristiti u druge svrhe, posebno za stvaranje ili plasman drugog računarskog programa kojim bi se povrijedilo autorsko pravo na prvom.
 3. Lice koje je na zakonit način pribavilo primjerak računarskog programa može preduzeti radnje iz stava 1. neposredno ili preko drugog stručnog lica koje radi po njegovom nalogu.

Član 53.

 1. Bez dozvole autora i bez plaćanja naknade za korištenje, mogu se objaviti putem štampe i radio-televizije, radi obavještavanja o tekućim događajima, govori namijenjeni javnosti održani u predstavničkim tijelima, sudovima i drugim državnim organima, naučnim, umjetničkim, vjerskim i drugim organizacijama, te na javnim sastancima i službenim svečanostima.
 2. Bez dozvole autora i bez plaćanja naknade za korištenje, mogu se o drugim govorima, predavanjima i ostalim djelima iste prirode davati u dnevnoj i povremenoj štampi i putem radiodifuzije samo kraći izvještaji.
 3. Bez dozvole autora ne može se sačiniti zbirka njegovih djela navedenih u st. 1. i 2.
 4. U slučajevima iz st. 1. i 2. autor zadržava sva druga prava, u skladu s ovim zakonom.

Član 54.

 1. Za iskorištavanje narodnih književnih i umjetničkih tvorevina putem javnog izvođenja plaća se naknada kao za javno izvođenje autorskih djela.
 2. Iskorištavanje narodnih književnih i umjetničkih tvorevina, u svakom drugom vidu, slobodno je.
 3. Lica koja iskorištavaju narodne književne i umjetničke tvorevine dužna su naznačiti porijeklo djela i suzdržati se od sakaćenja i nedostojne upotrebe djela.
 4. O zaštiti prava iz stava 3. brinu se odgovarajuće organizacije autora i institucije iz oblasti nauke i umjetnosti.